Chairs

 • Naoshi Nishimura (Chairman), Kyoto University, Japan
 • Zhenhan Yao (Co-chairman), Tsinghua University, China
 • J. T. Chen (Co-chairman), National Taiwan Ocean University, Taiwan

International Academic Committee

 • Gao Xiaowei, Dalian University of Technology, China
 • Chen Wen, Hohai University, China
 • Zhang Xiong, Tsinghua University, China
 • Dong Chunying, Beijing Institute of Technology, China
 • Zhang Jianming, Hunan University, China

 • D. L. Young, National Taiwan University, Taiwan
 • S. R. Kuo, National Taiwan Ocean University, Taiwan
 • T. T. Lu, National Sun Yat-sen University, Taiwan
 • Y. C. Shiah, Feng Chia University, Taiwan
 • K. M. Lee, National Cheng Kung University, Taiwan

 • Nobuyoshi Tosaka, Tokyo Denki University, Japan
 • Shiro Kubo, Osaka University, Japan
 • Kikuo Kishimoto, Tokyo Institute of Technology, Japan
 • Toshiro Matsumoto, Nagoya University, Japan
 • Yuusuke Iso, Kyoto University, Japan

Local Organizing Committee

 • Shiro Kubo, Osaka University, Japan
 • Nobutada Ohno, Nagoya University, Japan
 • Naoshi Nishimura, Kyoto University, Japan
 • Toshiro Matsumoto, Nagoya University, Japan
 • Yuusuke Iso, Kyoto University, Japan
 • Eisuke Kita, Nagoya University, Japan
 • Keisuke Kamiya, Aichi Institute of Technology, Japan
 • Toru Takahashi, Nagoya University, Japan
 • Hitoshi Yoshikawa, Kyoto University, Japan
 • Hiroshi Fujiwara, Kyoto University, Japan